LAATSTE NIEUWS


Werken bij u in het bedrijf deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster?

Denkt u eraan dat u een aanpassing van uw arbeidsreglement moet indienen voor 1 april?

Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen!

Vanaf uiterlijk 1 april 2018 moet uw arbeidsreglement een algemeen tijdskader bevatten voor de toepassing van variabele deeltijdse roosters.

In het verleden moesten in het arbeidsreglement alle deeltijdse roosters opgenomen zijn. Deze verplichting werd op 1 oktober 2017 geschrapt.

Voor deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster moet sedert deze datum wel een tijdskader worden opgenomen in het arbeidsreglement. In dat geval diende of dient uw arbeidsreglement dus mogelijk nog te worden aangepast.

Stelde u voor 1 oktober 2017 al deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerk? Dan kreeg u nog tijd tot 1 april 2018 om hiervoor de nodige aanpassingen te doen.

Deze datum nadert echter met rasse schreden! Gezien 1 april 2018 dit jaar op een zondag valt, betekent dit in praktijk dus dat u voor 30 maart 2018 het nodige moet gedaan hebben. Hou daarbij rekening met de termijn van 15 dagen die uw werknemers nog krijgen om opmerkingen te formuleren wanneer uw bedrijf niet over een ondernemingsraad beschikt. Hebt u nog steeds geen stappen ondernomen, dan is het nu dus de allerhoogste tijd.

U vindt uw verplichtingen hieronder nogmaals samengevat.

Variabele roosters

Bij toepassing van variabele uurroosters bij deeltijdse tewerkstelling moet het arbeidsreglement 1. de bekendmakingsregels en 2. een tijdskader bevatten.

1.    bekendmaking van variabele uurroosters
De wijze waarop en de termijn waarbinnen u de deeltijdse werknemers informatie geeft over hun effectief werkrooster moeten opgenomen zijn in het arbeidsreglement. Deze bekendmaking moet in elk geval individueel en schriftelijk en ten minste vijf werkdagen vooraf gebeuren, tenzij een KB of CAO specifiek voor uw sector een kortere termijn van minimum 1 werkdag heeft voorzien.
 

2.    tijdskader
Een algemeen tijdskader – dus niet voor elke deeltijdse werknemer afzonderlijk- dat volgende grenzen omvat:

·         Het dagelijks tijdvak en de dagen van de week waarbinnen de arbeidsprestaties van deze werknemers kunnen worden vastgesteld

·         De minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur. Als ook de deeltijdse arbeidsregeling variabel is, vermeldt u ook de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur

Gezien het variabel karakter van deze uurroosters worden deze niet in de arbeidsovereenkomst vermeld. Hierin wordt enkel de (gemiddelde) wekelijkse arbeidsduur vermeld.
Bovendien is het nu ook niet langer verplicht om alle mogelijke uurroosters voor uw deeltijdse werknemers met een variabel rooster in uw arbeidsreglement te vermelden.

Het opgenomen tijdskader kan nog steeds geconcretiseerd worden door de opname van specifieke variabele werkroosters die binnen de grenzen van dit kader vallen. In de praktijk bevat het arbeidsreglement echter vaak tientallen werkroosters voor elke mogelijke deeltijdse arbeidsregeling, waardoor het voor de deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster onmogelijk is om zich een duidelijk beeld te kunnen vormen van hun rechten en plichten in dat verband (m.n. van de dagen en uren waarop prestaties kunnen worden voorzien, de maximumduur van de dagelijkse en eventueel wekelijkse prestatie, … maar ook van de dagen en uren waarop zij nooit zullen moeten werken). De bedoeling van het tijdskader in het arbeidsreglement is net om dergelijke situaties te vermijden. Wij raden dan ook aan om, naar de geest van deze wet, uw werknemers klare wijn te schenken en alle variabele roosters te verwijderen uit uw arbeidsreglement.  

Vaste roosters

Vaste uurroosters moeten wel opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van uw werknemers of in een bijlage hieraan. Het is echter niet langer verplicht om daarnaast in het arbeidsreglement ook nog elk vast deeltijds rooster te vermelden.

Dit betekent echter niet dat er in uw arbeidsreglement geen enkel vast deeltijds rooster meer zal (moeten) opgenomen zijn. Er is geen verbod op het opnemen van vaste deeltijdse roosters. De vaste roosters die reeds werden opgenomen, moeten dan ook niet geschrapt worden. Opteert u er toch voor om uw vaste deeltijdse roosters te schrappen, dan moet u hiervoor de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement volgen.

Vaste deeltijdse roosters die niet volledig binnen het uurrooster van de voltijdse werknemers vallen, moeten wel nog steeds opgenomen worden in het arbeidsreglement. Het volstaat in dat geval niet dat het vaste deeltijdse rooster wel binnen het variabel tijdskader valt dat opgenomen is in het arbeidsreglement. Dat tijdskader is in beginsel immers slechts van toepassing op uw deeltijdse werknemers die met een variabel rooster zijn tewerkgesteld. 

Vaste roosters volgens een cyclus van langer dan een week

Wanneer de arbeidsregeling van uw deeltijdse werknemers georganiseerd is volgens een cyclus – d.i. de opeenvolging van dagelijkse werkroosters in een vaste volgorde die bepaald wordt door de schriftelijke deeltijdse arbeidsovereenkomst – die over meer dan een week is gespreid, zijn dit ook vaste roosters die opgenomen moeten worden in de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast moet op elk tijdstip kunnen worden vastgesteld wanneer deze cyclus begint. Er wordt echter niet bepaald met welk instrument (arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement) dit moet kunnen. Als het begin van de cyclus van de betrokken deeltijdse werknemer in het verleden dus al in uw arbeidsreglement werd vermeld en dit is vandaag nog steeds het geval, moet de arbeidsovereenkomst van deze werknemer dus niet noodzakelijk meer worden aangevuld met deze informatie. Er kan dan immers op deze wijze reeds worden vastgesteld wanneer zijn of haar cyclus in uw onderneming begint.