LAATSTE NIEUWS


Wijzigingen aan het ouderschapsverlof

Ondernemers Actief - Wijzigingen aan het ouderschapsverlof

Het koninklijk besluit van 05.05.2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven brengt verschillende wijzigingen aan aan het ouderschapsverlof en de medische bijstand. 

Het nieuwe KB is van toepassing op de schriftelijke kennisgevingen die de werknemer bij zijn werkgever indient vanaf 01.06.2019. Vóór deze datum kan het 1/10 ouderschapsverlof of de flexibele opname van het ouderschapsverlof of de medische bijstand dus nog niet worden gevraagd bij de werkgever. 

De uitkeringsaanvraag bij de RVA moet ingediend worden tijdens dezelfde termijn als de andere vormen van ouderschapsverlof (en ten vroegste op 1 juni 2019). 

Opgelet:
de mogelijkheid van een 1/10 ouderschapsverlof en de flexibele opname van het ouderschapsverlof en de medische bijstand zijn niet van toepassing in alle sectoren. 

Dat wil zeggen dat voorlopig enkel de werknemers van de privésector, de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen (of van een dienst die ervan afhangt) gebruik kunnen maken van het 1/10 ouderschapsverlof en de flexibele opname van het ouderschapsverlof of de medische bijstand. 

1/10 ouderschapsverlof

De werknemer die voltijds werkt, heeft de mogelijkheid om gedurende een periode van 40 maanden zijn arbeidsprestaties te verminderen met 1/10, mits akkoord van de werkgever. Die periode kan worden opgesplitst in periodes van 10 maanden of een veelvoud hiervan.

Bij een wijziging van opnamevorm geldt het principe: 1 maand voltijds ouderschapsverlof  = 2 maanden 1/2 ouderschapsverlof = 5 maanden 1/5 ouderschapsverlof = 10 maanden 1/10 ouderschapsverlof.

Dankzij de onderbreking met 1/10 kunt u bijvoorbeeld uw voltijdse prestaties verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week.

Voor de werknemers jonger dan 50 jaar is het maandelijkse nettobedrag van de onderbrekingsuitkering 58,67 EUR of 108,82 EUR (verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer).

Voor de werknemers van 50 jaar of ouder is het bedrag 88 EUR of 108,82 EUR (verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer).

Flexibele opname van het ouderschapsverlof en de medische bijstand 

De werknemer heeft de mogelijkheid een ouderschapsverlof of medische bijstand flexibeler op te nemen, met name om dus kortere periodes op te nemen dan tot op heden mogelijk was.

Flexibele opname van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof

De werknemer heeft voortaan de mogelijkheid om het voltijds en het halftijds ouderschapsverlof, 

mits akkoord van de werkgever, voor kortere periodes op te nemen:

 

Voltijds ouderschapsverlof kan in periodes van een week of een veelvoud ervan worden genomen. Bij een opsplitsing in weken moet rekening worden gehouden met het principe dat 4 maanden volledige schorsing gelijk is aan 16 weken volledige schorsing.
Wanneer ingevolge een flexibele opname in weken het resterend gedeelte minder dan 4 weken bedraagt, heeft de werknemer het recht om dat saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

Halftijds ouderschapsverlof in periodes van een maand of een veelvoud ervan.

Flexibele opname van het voltijds verlof voor medische bijstand

De werknemer heeft voortaan de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand, mits akkoord van de werkgever, voor kortere periodes te nemen dan de minimumduur van één maand. Hij kan dat inkorten tot hetzij 1 week, hetzij 2 weken, hetzij 3 weken.

Wanneer het resterende gedeelte van de maximumperiode van voltijds verlof voor medische bijstand minder bedraagt dan een maand, heeft de werknemer het recht om dat saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

Doe de aanvraag online

De online aanvraag is mogelijk vanaf 1 juni 2019. Werkgevers en werknemers wordt gevraagd hun aanvraag elektronisch in te dienen via het online 

Dossier Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet.

NB:
Kunt u de aanvraag niet online indienen, dan moet u vanaf 1 juni 2019 de papieren aanvraagformulieren voor ouderschapsverlof of medische bijstand opsturen naar de dienst OCR van het Hoofdbestuur, Keizerslaan 7-9 te 1000 Brussel.