LAATSTE NIEUWS


Vanaf 1 januari 2019 bijzondere landingsbanen met uitkering pas vanaf 60 jaar

Ondernemers Actief - Vanaf 1 januari 2019 bijzondere landingsbanen met uitkering pas vanaf 60 jaar

Bijzondere landingsbanden: leeftijd uitkering verhoogt
naar 60 jaar vanaf 1 januari 2019?


Vanaf 1 januari 2019 zou de leeftijd voor het verkrijgen van een uitkering bij een bijzondere landingsbaan verhoogd worden van 55 jaar naar 60 jaar.

Heeft het zin om nog snel een aanvraag te doen?

Kan u zo’n aanvraag weigeren?

Bestaande mogelijkheden landingsbaan

Momenteel kan een werknemer vanaf 55 jaar, en wanneer hij voldoet aan alle andere voorwaarden, een gewone landingsbaan nemen om zijn loopbaan te verminderen met 1/2 of 1/5. De uitkering voor deze gewone landingsbaan is echter maar voorzien vanaf 60 jaar. Dat betekent dat een werknemer die op 55 jaar in landingsbaan gaat, gedurende 5 jaar geen uitkering zal ontvangen.

Daarnaast zijn er een aantal bijzondere vormen van landingsbaan waar de landingsbaan al vanaf 50 jaar kan genomen worden bij de werkgever. Het gaat om werknemers die:

  •          een zwaar beroep uitoefenden gedurende een bepaalde periode
  •          een lange loopbaan uitoefenden gedurende een bepaalde periode
  •          werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Voor deze werknemers is er maar een recht op uitkering vanaf 58 jaar (2018). Deze leeftijd kan verlaagd worden naar 55 jaar op voorwaarde dat de sector hieromtrent een cao heeft gesloten.

Wat verandert er vanaf 01/01/2019?

Vanaf 1 januari 2019 bijzondere landingsbanen met uitkering pas vanaf 60 jaar

 In het akkoord omtrent de begroting voor 2019, ook wel ‘De Arbeidsdeal’ genoemd, heeft de regering het volgende bepaald: “De toegankelijkheid tot tijdskrediet eindeloopbaan zal vanaf 1 januari 2019 worden verhoogd naar 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment”.

Vermoedelijk bedoelt de regering hiermee dat voor de bijzondere vormen van landingsbaan de leeftijd om een uitkering te verkrijgen niet langer verlaagd zal kunnen worden tot 55 of 58 jaar. De werknemer zal voor de bijzondere landingsbanen, vanaf 1 januari 2019, ook 60 jaar moeten zijn om recht te hebben op een uitkering bij RVA.

Het is vermoedelijk niet de bedoeling om de toegangsleeftijd tot landingsbaan bij de werkgever aan te passen, deze zou behouden worden op

50 jaar. Dat betekent dat een werknemer, indien hij aan alle voorwaarden voldoet, in landingsbaan zou kunnen gaan vanaf 50 jaar, maar hij kan maar in aanmerking komen voor een uitkering vanaf 60 jaar. 

Dit jaar nog snel een landingsbaan aanvragen?


De wetgever streeft er in elk geval naar om de wijzigingen in werking te laten treden vanaf 1 januari 2019. Welke overgangsmaatregelen er gehanteerd zullen worden, is nog niet gekend. Het is bijvoorbeeld nog niet geweten wat er gebeurt met landingsbanen die dit jaar nog worden aangevraagd, maar pas ingaan in 2019.

Vraagt uw werknemer nu nog een landingsbaan om dit jaar in te gaan, dan heeft hij de garantie dat hij minstens dit jaar nog een uitkering verkrijgt (uiteraard op voorwaarde dat hij aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering bij RVA voldoet). In het beste geval zal er ook een overgangsmaatregel voorzien worden dat lopende landingsbanen ook na 1 januari 2019 verder uitkering verkrijgen. Dat is evenwel nog niet zeker. Pas wanneer de regering hierover een koninklijk besluit gesloten heeft, kunnen wij u hierover verder concreet informeren. 

Kan u de aanvraag weigeren?


Uw werknemer heeft enkel maar de mogelijkheid om dit jaar nog een landingsbaan te laten ingaan wanneer u daarmee akkoord gaat. Aanvragen voor landingsbaan moeten in ondernemingen van 20 werknemers en minder, 6 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de landingsbaan worden aangevraagd. In ondernemingen waar meer dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld moet dit 3 maanden tevoren gebeuren.

Vraagt een werknemer nu nog een landingsbaan om in te gaan vóór 1 januari 2019, dan kan u dat weigeren. Wil u uw werknemer toch de mogelijkheid op een landingsbaan met uitkering gunnen, dan kan u akkoord gaan met een kortere aanvraagtermijn en de landingsbaan toestaan. In dat geval wordt het akkoord met de kortere aanvraagtermijn best schriftelijk vastgelegd. Of de werknemer ook effectief een uitkering zal krijgen, zal RVA beoordelen die onderzoekt of alle voorwaarden daartoe voldaan zijn.