Onze nieuwsberichten


Meeruren PC124.00 - De bouw

Ondernemers Actief - Meeruren PC124.00 - De bouw

PC 124.00 – Meeruren in het kader van KB 213

 

Toepassingsgebied

Voor de ondernemingen ressorterend onder PC 124.00 voor het bouwbedrijf en de werknemers die bij deze

ondernemingen tewerkgesteld zijn, werd door KB 213 een regeling ingevoerd m.b.t. het presteren van bijkomende uren,

bovenop de grenzen van de Arbeidswet. Men kan hiervan uitsluitend gebruik maken tijdens de zomerperiode en tijdens

periodes van intense activiteit. Buiten deze periodes kan men niet van de bijkomende uren genieten.

Deze regeling heeft als doel de bouwsector meer flexibiliteit te garanderen en zwartwerk te vermijden.

In het B.S. van 10.01.2022 werd een wet gepubliceerd die met ingang van 20.01.2022 enkele versoepelingen aanbrengt aan

deze regelgeving zonder evenwel het totaal aantal bijkomende uren te verhogen.

 

Aantal uren

De wettelijke arbeidsduurgrenzen zijn vastgesteld op 8 uur per dag en 40 uur per week. Met ingang van 20.01.2022 mogen

deze grenzen voortaan overschreden worden met 1u30 per dag en 7u30 per week. Hierdoor kan op dagbasis 9u30 gewerkt

worden en op weekbasis 47u30.

Voorheen mochten de grenzen slechts worden overschreden met maximaal 1 uur per dag en 5 uur per week.

Deze mogelijkheid is voorzien voor 130 uren per jaar en dit tijdens de zomerperiode en in periodes van intense activiteit.

Onder bepaalde voorwaarden kan deze grens verhoogd worden tot 180 uur per jaar.

 

Procedure

Alvorens men hiervan gebruik kan maken, dient KB 213 door ondernemingen te worden ingevoerd mits het respecteren van een bepaalde procedure. De procedure verschilt naargelang het gaat om de eerste 130 overuren dan wel de 50

daaropvolgende overuren. Alle mogelijke uurroosters die kunnen worden toegepast in dit kader moeten worden

opgenomen in het arbeidsreglement. De procedure voor het opstellen of wijzigen van een arbeidsreglement dient hier

gevolgd te worden.

Om hiervan effectief gebruik te kunnen maken, dient het gekozen uurrooster ten laatste 24 uur vooraf bekend gemaakt te

worden aan de arbeiders.

Procedure voor de eerste 130 uren

Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging: mededeling aan de voorzitter van het paritair comité.

Zie bijlage 1 “Brief aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf”

Ondernemingen met vakbondsafvaardiging: de meerderheid van de vakbondsafvaardiging moet instemmen met de

invoering van KB 213 in uw onderneming.

Procedure voor de 50 daaropvolgende overuren

Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging: De werkgever dient een protocol van toetreding te ondertekenen samen

met minstens één arbeider. Dit protocol moet ook ondertekend worden door de gewestelijke vakbondssecretarissen.

Zie bijlage 2 “Protocol van toetreding”

Ondernemingen met vakbondsafvaardiging: de meerderheid van de vakbondsafvaardiging moet instemmen met de

invoering van KB 213 in uw onderneming.

 

 

Loontoeslag of inhaalrust

De werknemer heeft de keuze tussen het omzetten van de overuren in inhaalrust, dan wel uitbetaling van de overuren.

Deze keuze dient gemaakt te worden voor het einde van de betaalperiode waarin deze uren worden gepresteerd. Indien de

arbeider geen keuze maakt, worden inhaalrustdagen toegekend.

De inhaalrustdagen worden toegekend in onderling overleg binnen de 12 maanden na de prestatie van de

bijkomende uren à rato van 1 rustdag per 8 bijkomend gepresteerde uren. Op het moment van het opnemen van

de inhaalrust worden deze bijkomende uren betaald aan 100%.

Voorheen diende de inhaalrust steeds binnen de 6 maanden genomen te worden.

Indien de werknemer uitbetaling wenst, dient de werkgever deze te vergoeden tegen 120% bij de eerstvolgende

betaling die volgt op de prestatie van de overuren.

 

Zaterdagwerk in het kader van KB 213

Het is mogelijk om in het kader van KB 213 tewerkstelling op zaterdag te organiseren gedurende 96 uren van de 130/180

meeruren i.k.v KB 213 mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

Enkel voor werken:

o die op geen ander moment kunnen worden uitgevoerd;

o waarbij de gelijktijdige uitvoering van bouwactiviteiten en andere activiteiten op dezelfde plaats risico’s

inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers/derden;

o die om technische redenen niet combineerbaar zijn met andere activiteiten;

bron foto: moneytalk.knack.be